Documentatie

 

Nest


Schoolgids voor schooljaar 2018-2019

In de schoolgids vindt u voornamelijk het algemene beeld van de school. Waar wij voor staan, wat wij willen bewerkstelligen, hoe wij dat aanpakken en met welke middelen wij dit doen. Daarnaast gebruiken wij onze schoolsite vooral voor het verstrekken van informatie, die ieder jaar verandert. Verder heeft de school er bewust voor gekozen om alle procedures en afspraken samen te voegen in het huishoudelijk reglement. Dit ligt ter inzage op school en is ook te downloaden: TT Schoolgids 2018-2019 docx

kapstok


Jaarplan 2017-2018.

Evaluatie schooljaar 2016-2017 Planning schooljaar 2017-2018

Het jaarplan is geen officieel vereist document. Wel wordt de school gevraagd een activiteitenverslag uit te brengen van het afgelopen schooljaar. Wij koppelen ook dit jaar weer de evaluatie van het afgelopen schooljaar aan de planning van het nieuwe schooljaar en voegen dit samen in het jaarplan. Het jaarplan bestaat dan ook uit twee delen. Aangezien het begin van het schooljaar een hectische tijd is, waarin wij ons richten op een goed en soepel verloop van de lessen, het informeren van de ouders en de hele organisatie daaromheen, komt dit definitieve jaarplan pas in december uit. Vanaf het begin van het schooljaar zijn wij echter al gericht aan de slag met onze speerpunten voor dit schooljaar. Het Jaarplan kunt u hier downloaden: TT jaarplan 2017-2018


Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement zijn alle regels, afspraken en procedures samengebracht. Deze regels, afspraken en procedures zijn van kracht voor zowel de leerlingen en hun ouders/verzorgers, als voor het team en het bestuur van de Taaltoekel.

Om het huishoudelijk reglement zo overzichtelijk mogelijk te houden is er voor gekozen om alle onderdelen op alfabetische volgorde op te nemen. Het document wordt jaarlijks gecontroleerd, maar alleen aangepast wanneer een wijziging zich voordoet. Het huishoudelijk reglement kunt u hier downloaden: huishoudelijk regelement 2018-2019

Rapport periodiek kwaliteitsonderzoek NTC de Taaltoekel, Addis Abeba.

De Inspectie van het Onderwijs bezocht NTC De Taaltoekel, Addis Abeba, Ethiopië in het kader van een periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Daarbij heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de indicatoren van kwaliteitsaspecten op grond van het door de inspectie gehanteerde Waarderingskader PO/VO 2009. Het nieuwe rapport komt binnenkort.


Verslag schoolbezoek NTC de Taaltoekel, Addis Ababa.

klapper3Eens in de circa vijf jaar bezoekt de stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) Nederlandse scholen in het buitenland. NOB verleent in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap  Nederlandse subsidiegelden aan nederlandse scholen in het buitenland die daarvoor in aanmerking komen. Verder adviseert NOB de nederlandse scholen in het buitenland op afstand en ter plaatse. Het schoolbezoek aan de Taaltoekel stond in het teken van wederzijdse kennismaking en advisering ter plaatse. De schoolbezoeken zijn voor NOB een belangrijke input voor de ontwikkeling van diensten en producten aan de scholen. Het verslag kunt u hier downloaden: schoolbezoekverslag-ntc-de-taaltoekel-2011


Veiligheidsprotocol

De Taaltoekel is zich bewust van het feit dat er zich onvoorspelbare situaties kunnen voordoen, die een speciale opvang van de kinderen noodzakelijk maken. In overleg met de beveiligingsambtenaar van de Nederlandse Ambassade heeft de Taaltoekel een veiligheidsprotocol opgesteld, dat richting zal geven aan het handelen van de dienstdoende leerkrachten en de ouders van onze leerlingen. Het protocol kunt u hier downloaden: veiligheidsprotocol-maart-2013-procedure-2


zoekToetskalender

CITO-toetsen zijn algemene toetsen die meten waar het desbetreffende kind zich bevindt op de leerlijn in vergelijk met zijn/haar leeftijdsgenoten (in Nederland). Wij volgen de jaarverdeling van de CITO-toetsen, zoals die zijn voorgeschreven door het CITO-Leerlingvolgsysteem. In overleg met de onderwijsinspecteur is er een keuze gemaakt uit het CITO-toetsaanbod. De toetskalender kunt u hier downloaden: Toetskalender PO en VO 2017-2018


Schoolplan 2013-2017

Dit nieuwe meerjarenplan omvat de plannen voor de komende vier schooljaren. Het schoolplan 2013-2017 is een vervolg op het schoolplan 2009-2013. U kunt het hier downloaden: Schoolplan 2017-2021